SSLC Social Science All One Mark Questions Collection EM -C. Murugan, TGT,CGHS- Puducherry

SSLC Social Science All One Mark Questions Collection EMPrepared by

C. Murugan, TGT,

CGHS

ABISHEGAPAKKAM

Puducherry

94 views0 comments

Recent Posts

See All

10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் தமிழ் வழி (2021 - 22) பாடம் வாரியாக குறைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு. அலகு வாரியாக கணக்கு எண்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிற

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">