6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

June third week 6-8 notes of lesson - click here June 1st week-6th maths em , 7th maths em, 8th கணக்கு , 7 தமிழ், 8 அறிவியல் Click here June 2nd week-6th maths em , 7th maths em, 8th கணக்கு , 7 தமிழ், 8 அறிவியல் Click here june 1& 2 week 6,7,8,9,10 social science notes of lesson - click here

6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-2 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here


7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-2 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-2 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-9 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here

10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாட PPT  - Click here

10ம் வகுப்பு  அலகு-7 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here


NOTE OF LESSON FOR 7,9,10 TH STD TAMIL SUBJECT

NOTES OF LESSON - TAMIL SUBJECT

6TH Tamil click here to download 7TH Tamil click here to download 8TH Tamil click here to download 9TH Tamil click here to download 10TH Tamil click here to download

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Seniority List of willing TGTs for Lecturer promotion 2022 July Prepared by புதுவை இ ஆசான் based on Circulars * This is not official or authenticated document* ​ Vice Principal Vacant List and Upcomi

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">