10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல் அலகு -1 வினா விடை காணொளி தொகுப்பு

10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல் அலகு -1 வினா விடை காணொளி தொகுப்பு

Click here to visit : https://youtu.be/T1DHqYEFwbY

25 views0 comments

Recent Posts

See All

10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் தமிழ் வழி (2021 - 22) பாடம் வாரியாக குறைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு. அலகு வாரியாக கணக்கு எண்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிற

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">