10ம் வகுப்பு கணக்கு : பாடம் 1 பாடம் 6 காண அனைத்து பயிற்சி கணக்குகளும் வீடியோ

Exercise 1.1- SSLC - Relation and function:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7cDjqAUauX8-DF_PyALMsN5KFndHWV79Exercise 1.2- SSLC - Relation and function:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7cDjqAUauX8jknP2mS-O6gS_DfPM9oOK
இதுபோன்று பாடம் 1 பாடம் 6 காண அனைத்து பயிற்சி கணக்குகளும் வீடியோ முழுமையாக உள்ளது.. 

https://www.youtube.com/channel/UCjiR-wvbzExSAuc4mo9JHcw

173 views0 comments

Recent Posts

See All

10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் தமிழ் வழி (2021 - 22) பாடம் வாரியாக குறைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு. அலகு வாரியாக கணக்கு எண்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிற

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">