10ம் வகுப்பு அறிவியல் அலகு -1 விளக்கும் அனிமேஷன் வீடியோக்கள் & PPT

Updated: Jun 5, 2019

10ம் வகுப்பு அறிவியல் அலகு -1 வரிக்கு வரி விளக்கம் கூறப்பட்டு, முழுதும் அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் & PPT


பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் அறிவியல் பாடத்தில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தில், பாடப்பகுதியில் ஒரு வரி கூட தவறவிடாமல் தமிழில் வரிக்கு வரி விளக்கம் கூறப்பட்டு, முழுதும் அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள்…… மேலும் அடுத்தடுத்த பாடங்களுக்கான வீடியோக்களை பெறுவதற்கு சேனலை SUBSCRIBE செய்து BELL BUTTON -ஐ PRESS செய்யுங்கள்... 1.1 விசை மற்றும் இயக்கம்1.2 நிலைமம்1.2.1. நிலைமத்தின் வகைகள்1.2.2 நிலைமத்திற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் click here : https://www.youtube.com/watch?v=-Hf5qHOiKbQ 1.4.1 நியூட்டனின் முதல் விதி1.4.2 விசை1.4.3 விசையின் வகைகள்1.4.4 தொகுபயன் விசை (Resultant force)1.4.5 விசையின் சுழல் விளைவு1.4.6 விசையின் திருப்புத்திறன்          இரட்டை (Couple): 1.4.7 விசையின் திருப்புத்திறன் செயல்படும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்1.4.8 திருப்புத்திறன்களின் தத்துவம் (principle of moments) click here : https://www.youtube.com/watch?v=JAd06wjfnCU 1.5 நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி click here : https://www.youtube.com/watch?v=R5vMBVrRtvk 1.6 கணத்தாக்கு (Impulse)1.7 நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி1.8 நேர்க்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி click here : https://www.youtube.com/watch?v=BVAGPbxK-xA 1.10.1 நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி1.10.2 புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் (g)1.10.3 g மற்றும் G இவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பு1.10.4 புவியின் நிறை (M)1.10.5 புவி ஈர்ப்பு முடுக்க மாற்றம்.1.11 நிறை மற்றும் எடை  click here : https://www.youtube.com/watch?v=O86JsZL8sfU 1.12 தோற்ற எடை (Apparent weight)1.12.1 எடை இழப்பு:1.12.2 விண்வெளி வீரரின் எடையிழப்பு1.12.3 நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதியின் பயன்பாடுகள் click here : https://www.youtube.com/watch?v=PGsnW11xbRw


SCIENCE PPT :

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  நிலைமம் TM PPT

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  இரண்டாம் விதி -TM -PPT

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  மூன்றாம் விதி - TM- PPT

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  முதல் விதி - TM -PPT

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  ஈர்ப்பியல் விதி -TM -PPT

10 STD 1.இயக்க விதிகள்-  தோற்ற எடை, எடை இழப்பு - TM - PPT

212 views0 comments

Recent Posts

See All

Seniority List of willing TGTs for Lecturer promotion 2022 July Prepared by புதுவை இ ஆசான் based on Circulars * This is not official or authenticated document* ​ Vice Principal Vacant List and Upcomi

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">